Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

pro prezentaci v Katalogu pro pejskaře a využití dalších služeb   

Poskytovatelka produktů a služeb: 

Mgr. Romana Kuchařová

Místem podnikání: Lysá nad Labem, Tyršova 1789

IČO: 87627060

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku.

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prezentaci a využití dalších služeb v Katalogu pro pejskaře prodávající / poskytovatelky Mgr. Romany Kuchařové, místem podnikání Lysá nad Labem, Tyršova 1789, IČO 87627060 (dále jen Poskytovatelka).   

 

 1. Katalog pro pejskaře dostupný prostřednictvím URL https://katalogpropejskare.cz je specializovaným portálem pro zveřejňování nabídky, propagace a další marketingové komunikace v oblasti péče o psy se zaměřením na péči, výcvik a chov psů. Zveřejnění nabídky a využití Katalogu pro pejskaře pro svou propagaci či další marketingovou komunikaci je možné jen pro registrované členy (subjekty zveřejňující svou nabídku, propagaci a další příspěvky v oblasti péče o psy) formou jejich zápisu do katalogu a k tomu poskytovaných doplňkových či samostatných služeb. 

 

 1. Registrace v Katalogu pro pejskaře je možná prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.katalogpropejskare.cz nebo prostřednictvím emailu Poskytovatelky či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky v případě, umožní-li Poskytovatelka takové způsoby přijetí objednávek. 
 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem (registrovaným členem Katalogu pro pejskaře, dále v těchto obchodních podmínkách označovaný také jako „zákazník“), které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 
 3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 
 4. Předpokládá se, že zákazník v objednávce uvede své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu na něj Poskytovatelka nebude pohlížet v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy
 2. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak. 
 3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů Katalogu pro pejskaře, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů (zápisů do Katalogu pro pejskaře a souvisejících služeb) a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.  

 

 1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu stanoví. 

 

 1. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu (zápisu do katalogu, dalších souvisejících či samostatných služeb a časové období, na které se služba či produkt zakupuje) a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 

 

 1. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno. 

  

 1. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka. 

 

 1. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.  
 2. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné. 

 

III. Cena a platební podmínky

 

 1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. Zápis v Katalogu pro pejskaře Poskytovatelka obvykle zveřejní ve lhůtě 30 dnů po zaplacení plné stanovené ceny, je-li dle podmínek pro zápisy v Katalogu pro pejskaře bezchybný.  

 

 1. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 
 2. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, uhradil-li zákazník cenu za službu či produkt částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, smlouva se ruší a Poskytovatelka vrátí zákazníkovi uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 10% z uhrazené částky. 

 

 1. Podmínky pro jednotlivé služby 

 

Zápis do Katalogu pro pejskaře 

 1. Poskytovatelka zveřejní v rámci stránek www.katalogpropejskare.cz podmínky, které musí jednotlivý zápis do Katalogu pro pejskaře pro jeho jednotlivé kategorie splňovat. Poskytovatelka je oprávněna dožádat si úpravu textů, obrázkového a fotografického materiálu, jakož i dalších podkladů pro zápis do katalogu, pokud nesplňují tyto podmínky stanovené Poskytovatelkou. Poskytovatelka není v prodlení se zveřejněním zápisu po dobu, kdy zákazník nedodá úplné a bezchybné podklady pro zveřejnění zápisu do Katalogu pro pejskaře v souladu s podmínkami. 

 

 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo pro registrované členy katalogu (zákazníky) uspořádat tematické týdny či jiné obdobné akce, jako výhodu související s jejich zápisem do Katalogu pro pejskaře. Podmínky pro účast v tematickém týdnu či jiné obdobné akci zveřejní Poskytovatelka v Katalogu pro pejskaře, v emailové komunikace se zákazníky, ve facebookových skupinách či v jiných kanálech na sociálních sítích. Na účast v tematickém týdnu či jiné obdobné akci však nevzniká zákazníkovi právní nárok, a to i přes to, že je registrovaným členem katalogu. 

 

Placené články   

 1. V Katalogu pro pejskaře může každý registrovaný člen (zákazník) zveřejnit svůj článek týkající se jeho činnosti a poskytovaných služeb. Poskytovatelka v případě zájmu zákazníka vyhotoví článek ke zveřejnění k zápisu (profilu) zákazníka do katalogu či k jeho další propagaci, a to za podmínek, které zveřejní v Katalogu pro pejskaře či sjedná individuálně se zákazníkem. V takovém případě je zákazník povinen uhradit sjednanou cenu této služby na základě (proforma) faktury Poskytovatelky. Poskytovatelka není povinna zákazníkovi toto plnění poskytnout do úplné úhrady sjednané ceny. 

 

Balíčky produktů a služeb 

 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo pro zápisy v Katalogu pro pejskaře a využití dalších služeb poskytovatelky připravit zvýhodněné balíčky produktů a služeb. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí balíčku z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky nevrací, cena je splatná za celý produkt, nikoliv za jeho (vyčerpané) části. 

 

Další podmínky

 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z členství v Katalogu pro pejskaře, jeho odvozených službách, facebookových skupinách či v dalších kanálech na sociálních sítích Poskytovatelky či z online skupinových nebo živých setkání apod., pokud zákazník narušuje fungování Katalogu pro pejskaře, další poskytované služby, skupiny, průběh akce apod. (např. nevhodnou komunikací, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny. 
 2. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či na stanovené objednané období (při členství v Katalogu pro pejskaře obvykle zápis trvá období jednoho roku). V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

 

 1. V případě zveřejnění zápisu v Katalogu pro pejskaře uvedená doba plyne od zveřejnění zápisu daného zákazníka.  

 

 

 1. Odstoupení od smlouvy  

 

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   

 

 1. Vzhledem k tomu, že zákazník není při objednání služeb Poskytovatelky dle těchto obchodních podmínek v postavení spotřebitele, je vyloučeno užití ust. § 1829 občanského zákoníku je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Uskutečněním objednávky a akceptací těchto podmínek bere zákazník tuto skutečnost na vědomí. 

 

 

 1. Reklamační podmínky pro nákup služeb 
 2. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba zcela technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou. 
 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
 4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: romana@pejskarina.cz

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník určitý finanční či jiný prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. 

 

 1. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 3. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky. 
 4. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 12. 09. 2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.katalogpropejskare.cz.

 

Mgr. Romana Kuchařová

Katalog pro pejskaře